top of page

NO.

445

อยู่บนกางเขน

KEY

     C#m              B            A          E  

1. ข้าเข้ามาด้วยใจที่แตกสลายภายใน

C#m               F#                F#m      B  

ความละอายซ่อนอยู่ในส่วนลึกของข้า

C#m                   B                     A       E  

บนกางเขนพระองค์ทรงรับความทุกข์ข้าไว้

C#m               F#      A        B      E  

ความกลัวทั้งสิ้นพระองค์ทรงรับไว้เอง


                    A       B      G#m          C#m  

*พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์สัมผัสข้าอีกครา

              A         B   G#m             C#m  

จิตใจชอกช้ำภายในทรงรักษาเยียวยา

                 A           B  

ความทุกข์ทรมานสิ้นสุด

               E  

อยู่บนกางเขนพระองค์

A                      B            F#m      E  

แผลในอดีตได้ถูกรักษาโดยรักพระองค์


          E  

**พระโลหิตพระองค์หลั่งลงมา

                C#m  

เพื่อความบาปของข้าถูกลบล้าง

A  

ทุกข์ระทมความปวดร้าวในใจ

              B  

พระองค์รับเอาไว้

      A     B           E  

ทรงฟื้น....ใจ......ข้าใหม่

-3
bottom of page