top of page

NO.

243

เชิญมารื่นเริงยินดี

KEY

                   E  

1. เชิญมารื่นเริงยินดี

                           C#m  

ฉลองพระเยซูด้วยความยินดี

                     A          F#m            B  

องค์พระเยซูผู้ทรงรักเรา   ประทานชีวี

                  E  

เราจึงเปล่งเสียงยินดี

                                    C#m  

ต่อองค์พระเจ้าด้วยเพลงสดุดี

                               A               B  

ถวายสรรเสริญพระผู้ทรงแสนดี

                E  

นมัสการวันนี้


                A  

**เราจึงรื่นเริงยินดี แสนยินดี

E                 C#  F#m           B  

แสนชื่นชมยินดี แสนชื่นชมยินดี

            E       E7  

ต่อพระองค์

             A  

เราจึงรื่นเริงยินดี แสนยินดี

E                C#    F#m            B  

แสนชื่นชมยินดี   แสนชื่นชมยินดี

           E  

ต่อพระองค์

-3
bottom of page