top of page

NO.

341

เฝ้าชิดสนิทพระเจ้า

KEY

   B    F# E  

1.เฝ้าชิดสนิทพระเจ้า

B   E        F#

ยิ่งใกล้ยิ่งดี

 B    F#   E  

แม้ยากลำบากเพียงไร

B       F#       B  

ใจอยากอยู่ใกล้


     B      E          B  

**ความทุกข์เดือดร้อนหมดไป

  B     E       B         F#

เพราะว่าอยู่ใกล้พระเจ้า

B    F#       E         B    F#   B  

ยิ่งใกล้พระองค์ยิ่งดี อยู่ใกล้พระเจ้า


   B    F#    E             

2.แม้ว่าข้าฯได้เหินห่าง

B    E        F#

จากทางพระเจ้า

B       F#      E  

ดวงใจอ้างว้างเปลี่ยวเปล่า

B    F#        B  

จิตใจโศกเศร้า


  B    E      B  

**เมื่อนั้นใจข้าฯต้องการ

B      E          B    F#

อยากใกล้พระเจ้านานๆ

B     F#    E          B     F#    B  

ยิ่งใกล้พระองค์ยิ่งดี อยู่ใกล้พระเจ้า


    B     F#     E  

3.ยามทุกข์ลำบากเช่นนี้

B   E        F#

ยังโปรดปรานี

B       F#    E  

เปิดทางสวรรค์ให้มี

B   F#    B  

บันไดจากฟ้า


     B    E    B  

**เห็นทูตสวรรค์ลงมา

 B    E       B       F#

เรียกข้าฯให้เข้าไปใกล้

B    F#       E         B    F#     B  

ยิ่งใกล้พระองค์ยิ่งดี อยู่ใกล้พระเจ้า


    B    F#      E  

4.แล้วข้าฯจึงเห็นสว่าง

B    E         F#

ทางของพระเจ้า

B       F#      E  

ความยากลำบากบางเบา

B    F#        B  

เมื่อใกล้พระองค์


  B     E       B  

**ข้าฯจะร้องเพลงสรรเสริญ

D  E           B     F#

เฝ้าใกล้พระเจ้าทุกที

B    F#     E           B    F#     B  

ยิ่งใกล้พระองค์ยิ่งดี อยู่ใกล้พระเจ้า

-3
bottom of page