top of page

NO.

341

เฝ้าชิดสนิทพระเจ้า

KEY

   C    G   F  

1.เฝ้าชิดสนิทพระเจ้า

C   F        G  

ยิ่งใกล้ยิ่งดี

 C    G     F  

แม้ยากลำบากเพียงไร

C       G         C  

ใจอยากอยู่ใกล้


     C      F          C  

**ความทุกข์เดือดร้อนหมดไป

  C     F       C         G  

เพราะว่าอยู่ใกล้พระเจ้า

C    G         F         C    G     C  

ยิ่งใกล้พระองค์ยิ่งดี อยู่ใกล้พระเจ้า


   C    G      F             

2.แม้ว่าข้าฯได้เหินห่าง

C    F        G  

จากทางพระเจ้า

C       G        F  

ดวงใจอ้างว้างเปลี่ยวเปล่า

C    G          C  

จิตใจโศกเศร้า


  C    F      C  

**เมื่อนั้นใจข้าฯต้องการ

C      F          C    G  

อยากใกล้พระเจ้านานๆ

C     G      F          C     G      C  

ยิ่งใกล้พระองค์ยิ่งดี อยู่ใกล้พระเจ้า


    C     G       F  

3.ยามทุกข์ลำบากเช่นนี้

C   F        G  

ยังโปรดปรานี

C       G      F  

เปิดทางสวรรค์ให้มี

C   G      C  

บันไดจากฟ้า


     C    F    C  

**เห็นทูตสวรรค์ลงมา

 C    F       C       G  

เรียกข้าฯให้เข้าไปใกล้

C    G         F         C    G       C  

ยิ่งใกล้พระองค์ยิ่งดี อยู่ใกล้พระเจ้า


    C    G        F  

4.แล้วข้าฯจึงเห็นสว่าง

C    F         G  

ทางของพระเจ้า

C       G        F  

ความยากลำบากบางเบา

C    G          C  

เมื่อใกล้พระองค์


  C     F       C  

**ข้าฯจะร้องเพลงสรรเสริญ

D  F           C     G  

เฝ้าใกล้พระเจ้าทุกที

C    G       F           C    G       C  

ยิ่งใกล้พระองค์ยิ่งดี อยู่ใกล้พระเจ้า

-2
bottom of page