top of page

NO.

072

เมตตาหลั่งมา

KEY

    B             E             B           F#

1. เมตตาหลั่งมา รินหลั่งมาพาให้ชื่นบาน

B             E            B       F#

เมตตาหลั่งมา มาดุจฝนชื่นใจ

B             E              B  

เมตตาหลั่งมา พาพระพร

         F#   B      E   F#

ลงมาสู่ทุกคน


   B               E           F#

** เฮ โอ เรามารับพระเมตตา

B               E         F#

เฮ โอ เรามารับพระคุณ

B               E       F#    B      E   F#

เฮ โอ เรามาร้องรำจนนิรันดร์

-3
bottom of page