top of page

NO.

285

ไม้กางเขนโบราณ

KEY

             F#         F#7

1. บนภูเขาซึ่งอยู่ไกล

          B  

ได้แลเห็นไม้กางเขน

      C#7                                        F#

เป็นรอย แห่งความทุกข์ และความอาย

          F#        F#7          B  

แต่ใจข้ารักกางเขน ที่พระคริสต์ถูกตรึงตาย

         C#7                          F#

ไถ่คนบาป ให้รอดพ้น จากอบาย


              C#7                      F#

**โดยเหตุนี้ ข้าจึงรัก ไม้กางเขน

              B                        F#

เพราะว่าเป็น ที่จะวางภาระลง

       F#                         B    G#m  

ข้าก็คง ยึดกางเขน ไว้ให้มั่น

           F#               C#7      F#

แล้ววันหนึ่ง จะแลกเอามงกุฏงาม


              F#             F#7

2. ไม้กางเขน โบราณนั้น

             B  

ชาวโลกพา กันดูหมิ่น

    C#7                           F#

แต่ข้ารักกางเขนนั้นหนักหนา

                 F#        F#7

เพราะพระเยซูคริสต์เจ้า

         B  

สละเนาในเมืองฟ้า

         C#7                              F#

เสด็จมา เพื่อยอมตาย บนกางเขน


             F#            F#7       B  

3. ที่กางเขน โบราณนั้น ข้าได้เห็นรัศมี

      C#7                           F#

พระโลหิตพระองค์ ได้หลั่งไหล

           F#    F#7           B  

เพื่อจะได้ ชำระบาป ในตัวข้า ให้สะอาด

              C#7                           F#

นั่นแหล่ะคือ ไม้กางเขน โบราณนั้น


               F#            F#7

4. ไม้กางเขน โบราณนั้น

         B  

ยึดมันไว้จนวันตาย

        C#7                       F#

หากใคร ติเตียนข้า ไม่ละอาย

             F#      F#7           B  

เมื่อวันหนึ่ง ถึงเวลาพระองค์มารับข้าไป

       C#7                        F#

สู่สวรรค์ อยูที่นั้น สำราญใจ

-3
bottom of page