NO.

285

ไม้กางเขนโบราณ

KEY

             F         F7

1. บนภูเขาซึ่งอยู่ไกล

        Bb

ได้แลเห็นไม้กางเขน

       C7                                 F

เป็นรอย แห่งความทุกข์ และความอาย

        F          F7          Bb

แต่ใจข้ารักกางเขน ที่พระคริสต์ถูกตรึงตาย

          C7                         F

ไถ่คนบาป ให้รอดพ้น จากอบาย


              C7                    F

**โดยเหตุนี้ ข้าจึงรัก ไม้กางเขน

            Bb                    F

เพราะว่าเป็น ที่จะวางภาระลง

       F                       Bb  Gm

ข้าก็คง ยึดกางเขน ไว้ให้มั่น

           F             C7        F

แล้ววันหนึ่ง จะแลกเอามงกุฏงาม


              F             F7

2. ไม้กางเขน โบราณนั้น

           Bb

ชาวโลกพา กันดูหมิ่น

     C7                        F

แต่ข้ารักกางเขนนั้นหนักหนา

             F            F7

เพราะพระเยซูคริสต์เจ้า

      Bb

สละเนาในเมืองฟ้า

        C7                           F

เสด็จมา เพื่อยอมตาย บนกางเขน


             F            F7             Bb

3. ที่กางเขน โบราณนั้น ข้าได้เห็นรัศมี

      C7                          F

พระโลหิตพระองค์ ได้หลั่งไหล

            F  F7              Bb

เพื่อจะได้ ชำระบาป ในตัวข้า ให้สะอาด

            C7                         F

นั่นแหล่ะคือ ไม้กางเขน โบราณนั้น


              F            F7

4. ไม้กางเขน โบราณนั้น

         Bb

ยึดมันไว้จนวันตาย

        C7                      F

หากใคร ติเตียนข้า ไม่ละอาย

          F          F7         Bb

เมื่อวันหนึ่ง ถึงเวลาพระองค์มารับข้าไป

       C7                     F

สู่สวรรค์ อยูที่นั้น สำราญใจ

-4