top of page

NO.

034

ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว

KEY

D                                              A  

1. ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว จงตบมือ

           A                               D  

ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว จงตบมือ

          G  

ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว

      D  

ในชีวิตของท่านสำแดง

           A                               D  

ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว จงตบมือ

(จงหัวเราะ พยักหน้า ร้องไชโย)

-2
bottom of page