NO.

091

สิ่งที่มองไม่เห็น

KEY

Intro: Bb/ Gm  / D#/ F  

              Bb              Gm  

1. เหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อ

              D#

ถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรา

         F  

กำลังทรุดโทรมไป

Bb               Gm  

แต่จิตใจภายในนั้น

      D#                          F  

ก็ยังคงจำเริญขึ้นใหม่ทุกวัน


               D#              Dm  

*เพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเรา

     D#                Dm  

ซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้น

     D#                  Dm  

จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวร

D#                   F  

มากหาที่เปรียบมิได้


                Bb                      Gm  

**เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของ

                    D#  

ที่เรามองเห็นอยู่

              F                     Bb

แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น


                                   Gm  

เพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่

                      D#

 นั้นเป็นของไม่ยั่งยืน

             F                          Bb

แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์


    Bb                   Gm   D#                F  

***สองโครินทร์บทที่สี่   ข้อสิบหกถึงสิบแปด

-2