NO.

047

โปรดทรงอวยพรประเทศไทย

KEY

    F            C             Bb

1. นี่เป็นคำอธิษฐานของเราทุกคน

F           C                Bb

นี่เป็นคำอ้อนวอนจากหัวใจ

          C                    Bb

ให้พระวิญญาณเทเข้ามา

      C              Bb

เปิดตาใจเราทุกคน

          C                 Bb          F  

ให้อัศจรรย์ของพระองค์เกิดในพวกเรา


                     Bb            F  

*โปรดทรงอวยพรประเทศไทย

         Gm    C        F   

ให้คนไทยได้มีความหวัง

                    Bb          F  

โปรดเปิดดวงตาและหัวใจ

         Gm                  C  

ให้คนไทยเห็นความสว่าง

                     Bb          F  

โปรดทรงอวยพรประเทศไทย

       Gm      C        Dm  

ให้ไปถึงตามน้ำพระทัย

           Bb              C            F  

ให้พระพรหลั่งไหลไปถึงคนไทยทุกคน

-2