top of page

NO.

502

ETERNAL LIFE ยอห์น 3:16

KEY

Intro: Bb/ Gm  / Cm  / F  

                        Bb          Gm  

1. เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก

               Cm                     F  

จนได้ทรงประทาน พระบุตรองค์เดียว

            Dm             G  

ของพระองค์เพื่อทุกคน

        Cm              F  

ที่วางใจในพระบุตรนั้น


                Bb  Gm       Cm     F  

**จะไม่พินาศ…  แต่มีชีวิตนิรันดร์

           Dm    G          Cm    F  

จะไม่พินาศ…  แต่มีชีวิตนิรันดร์

            Bb  Gm        Cm     F  

จะไม่พินาศ…  แต่มีชีวิตนิรันดร์

           Dm    G         Cm    F  

จะไม่พินาศ…  แต่มีชีวิตนิรันดร์

-2
bottom of page