NO.

317

ข้าจะต้องกลัวสิ่งใด

KEY

           Fm                            C#

1. พระเจ้าเป็นความรอด เป็นแสงส่องสว่าง

 G#                    D#

ข้าจะต้องกลัวสิ่งใด

             Fm                 C#

โอ อู้ โว อูโว่   โอ อู้ โว อูโว่

              G#                D#

โอ อู้ โว อูโว่   โอ อู้ โว อูโว่


         Fm                        C#

2. พระเจ้าเป็นกำลัง เป็นปราการเข้มแข็ง

G#                     D#

ข้าจะต้องกลัวสิ่งใด

              Fm                  C#

โอ อู้ โว อูโว่   โอ อู้ โว อูโว่

               G#                D#

โอ อู้ โว อูโว่   โอ อู้ โว อูโว่


         Fm                          C#

3. พระเจ้าทรงช่วยเหลือ ในเวลาทนทุกข์

G#                     D#

ข้าจะต้องกลัวสิ่งใด

              Fm                 C#

โอ อู้ โว อูโว่   โอ อู้ โว อูโว่

               G#                 D#

โอ อู้ โว อูโว่   โอ อู้ โว อูโว่


                   C#

** เพราะพระองค์จะซ่อนข้า

D#                  Fm  

ไว้ในพลับพลา ในเวลาสงคราม

         C#               D#

ข้าจะยืนและมองดูชัยชนะ

                C#                 C#

เพราะการรบเป็นของพระองค์

                   G#                  D#

***โอ อู้ โว อูโว่   โอ อู้ โว อูโว่

              Fm                 C#

โอ อู้ โว อูโว่   โอ อู้ โว อูโว่


      C#                 Fm  

B. ทรงฤทธา เหนือศัตรูข้า

     C#                      C#

ข้าจะโห่ร้อง ด้วยชัยชนะ


            C#                     Fm  

C. และไม่ใช่โดยฤทธิ์และไม่ใช่โดยเรี่ยวแรง

     C#                                        C#

แต่โดยพระวิญญาณ ขององค์พระเจ้า

-1