NO.

009

ข้ารักพระนามพระองค์

KEY

      C#                         G#

1. ก่อนที่ท้องฟ้าจะแยกจากน้ำ

Bbm            G#  F#

พระองค์ทรงรู้จักข้า

C#                           G#

เมื่อข้ายังนอนในท้องมารดา

Bbm               G#          F#

พระองค์ทรงเรียกชื่อของข้า

            D#m      Fm     G#

พระองค์ทรงรอบรู้  ทุกสิ่ง

      F#          C#        G#

พระเจ้าทรงดำรงอยู่กับข้า


      F#                             C#

**ข้ารักพระนามพระองค์ ผู้ทรงรู้จักข้า

        D#m                   G#        C#

ข้ายำเกรงพระเจ้ายิ่งใหญ่ ข้านมัสการ

-1