top of page

NO.

440

ถวายกายใจ

KEY

B               F#      E    F#            B  

พระองค์เข้ามา สัมผัส ทรงตรัสในใจ

B               F#      E   F#              B  

เรียกเราเข้าไป สัมผัส ความรักพระองค์

B               F#         E    F#         B  

พระองค์จะนํา ทุกอย่าง นับจากวันนี้

B         F#    E    F#             B  

หัวใจที่มีทั้งหมด เป็นของพระองค์


        E                             D#m  

***ถวายกายและใจให้พระองค์ครอบครอง

C#m       F#         B  

เป็นเจ้าของตลอดไป

E                               D#m              G#

ถวายกายและใจมอบชีวิตตามพระทัย

C#m      F#        B         G#m  

ให้พระองค์หมดทั้งใจ

C#m       F#            B  

(ให้เป็นไปตามพระองค์)

-1
bottom of page