top of page

NO.

440

ถวายกายใจ

KEY

C               G        F    G              C  

พระองค์เข้ามา สัมผัส ทรงตรัสในใจ

C               G        F   G                C  

เรียกเราเข้าไป สัมผัส ความรักพระองค์

C               G           F    G           C  

พระองค์จะนํา ทุกอย่าง นับจากวันนี้

C         G      F    G               C  

หัวใจที่มีทั้งหมด เป็นของพระองค์


        F                             Em  

***ถวายกายและใจให้พระองค์ครอบครอง

Dm       G           C  

เป็นเจ้าของตลอดไป

F                               Em              A  

ถวายกายและใจมอบชีวิตตามพระทัย

Dm      G          C         Am  

ให้พระองค์หมดทั้งใจ

Dm       G              C  

(ให้เป็นไปตามพระองค์)

bottom of page