top of page

NO.

440

ถวายกายใจ

KEY

C#             G#      F#  G#            C#

พระองค์เข้ามา สัมผัส ทรงตรัสในใจ

C#             G#      F# G#              C#

เรียกเราเข้าไป สัมผัส ความรักพระองค์

C#             G#         F#  G#         C#

พระองค์จะนํา ทุกอย่าง นับจากวันนี้

C#       G#    F#  G#             C#

หัวใจที่มีทั้งหมด เป็นของพระองค์


        F#                           Fm  

***ถวายกายและใจให้พระองค์ครอบครอง

D#m       G#         C#

เป็นเจ้าของตลอดไป

F#                             Fm              Bb

ถวายกายและใจมอบชีวิตตามพระทัย

D#m      G#        C#       Bbm  

ให้พระองค์หมดทั้งใจ

D#m       G#            C#

(ให้เป็นไปตามพระองค์)

+1
bottom of page