top of page

NO.

230

พระเจ้าของข้า W501

KEY

          E                            A  

1. พระองค์เป็นพระเจ้าของข้า

      E                                    B  

จิตวิญญาณข้ากระหายหาพระองค์

         A                       G#m      C#m  

ข้าได้เห็นพระองค์ ในสถานนมัสการ

       F#m                     A           B  

เห็นฤทธานุภาพ และ พระสิริพระองค์


            E                          B  

**ข้าจะสรรเสริญ นมัสการพระองค์

           F#m     B            E  

ตราบที่ข้ายังมีชีวิตในโลกนี้

         E                                B  

ข้าจะชูมือขึ้นต่อพระนามพระองค์

          F#m         B              E  

ข้าเฝ้าภาวนาถึงพระองค์ทุกคืน


                      D  

***เพราะความรักมั่นคง

                      E  

ของพระองค์ดีกว่าชีวิต

-1
bottom of page