top of page

NO.

230

พระเจ้าของข้า W501

KEY

          F                            Bb

1. พระองค์เป็นพระเจ้าของข้า

      F                                    C  

จิตวิญญาณข้ากระหายหาพระองค์

         Bb                     Am      Dm  

ข้าได้เห็นพระองค์ ในสถานนมัสการ

       Gm                     Bb         C  

เห็นฤทธานุภาพ และ พระสิริพระองค์


            F                          C  

**ข้าจะสรรเสริญ นมัสการพระองค์

           Gm     C            F  

ตราบที่ข้ายังมีชีวิตในโลกนี้

         F                                C  

ข้าจะชูมือขึ้นต่อพระนามพระองค์

          Gm         C              F  

ข้าเฝ้าภาวนาถึงพระองค์ทุกคืน


                      D#

***เพราะความรักมั่นคง

                      F  

ของพระองค์ดีกว่าชีวิต

bottom of page