top of page

NO.

230

พระเจ้าของข้า W501

KEY

          F#                          B  

1. พระองค์เป็นพระเจ้าของข้า

      F#                                  C#

จิตวิญญาณข้ากระหายหาพระองค์

         B                       Bbm      D#m  

ข้าได้เห็นพระองค์ ในสถานนมัสการ

       G#m                     B           C#

เห็นฤทธานุภาพ และ พระสิริพระองค์


            F#                        C#

**ข้าจะสรรเสริญ นมัสการพระองค์

           G#m     C#          F#

ตราบที่ข้ายังมีชีวิตในโลกนี้

         F#                              C#

ข้าจะชูมือขึ้นต่อพระนามพระองค์

          G#m         C#            F#

ข้าเฝ้าภาวนาถึงพระองค์ทุกคืน


                      E  

***เพราะความรักมั่นคง

                      F#

ของพระองค์ดีกว่าชีวิต

+1
bottom of page