top of page

NO.

525

พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่

KEY

          G#                     C#         G#

1:เมื่อจิตใจข้า ร้าวปวดร้อนเหลือทน

       G#             D#   G#

จะร้องเพลงไพเราะไม่ได้

          G#    Fm          Bbm     C#

เมื่อภาระถมทับ ดวงใจต้องระทม

          G#     D#           G#

พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่


           D#                     G#

***พระองค์ทรงห่วง พระองค์ทรงห่วง

       D#        Bb              D#

เมื่อข้าเศร้า พระองค์ทรงห่วง

         G#          Fm  

กลางวันอ่อนระอาใจ

         Bbm      D#

กลางคืนเมื่อยล้ากาย

    G#     D#       G#

ข้ารู้พระองค์ทรงห่วง


          G#                         C#      G#

2: เมื่อใจมืดมัว เกิดความกลัวนักหนา

    G#        D#      G#

 มีภัยพิบัติรอบตัวข้า

          G#        Fm                 Bbm       C#

เมื่อสว่างกลางวัน กลับกลายเป็นกลางคืน

          G#     D#           G#

พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่


            G#                  C#  G#

3: เมื่อผู้ที่รัก ต้องอำลาจากโลก

      G#          D#         G#

จิตใจของข้าแสนเศร้าโศก

          G#    Fm               Bbm       C#

ใจข้าจวนจะแตก ทรวงอกจวนจะแยก

          G#     D#           G#

พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่

-1
bottom of page