top of page

NO.

570

แปรเปลี่ยนไป

KEY

Intro: B  / E  / D#m   G#m  / E   F#/ B  

       B          E        B                E  

พระเยซู เข้ามา พระองค์ทรงช่วยพา

              D#m   G#m  

นำทางให้แปรเปลี่ยน

C#m                                        B  

ชีวิตร้ายเศร้าตรมระทมเปลี่ยนไป

                 E  

แปรเปลี่ยนไป

       B         E                  D#m   G#m  

พระเยซู เข้ามา อภัยโทษความผิด

   C#m   E                D  

ให้ชีวิต ชีวิตอันสดใส

        G          C#m    F#

พระองค์ ดีเลิศล้ำ นิรันดร์

-1
bottom of page