top of page

NO.

002

กลิ้งออกไป

KEY

            E  

กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป

           B                E     B         E  

บรรดาภาระหนักแห่งใจ กลิ้งออกไป


              A               E  

* บนกางเขนบุตรพระเจ้า

              A             E  

ต้องเลือดไหลเพื่อไถ่เรา

       B                 E  

ฮาเลลูยา กลิ้งออกไป

กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป

          B                 E     B          E  

บรรดาภาระหนักแห่งใจ กลิ้งออกไป

bottom of page