top of page

NO.

602

ข้าร้องสรรเสริญแด่พระเจ้า

KEY

Em               C  

1. ความสัตย์ซื่อพระองค์

G              D  

ทรงนำหน้าวันและคืน

Em       D                   C  

ธารพระกรพระองค์ปกป้องข้า

Em     C      G       D  

สิ่งเลวร้ายใดๆ ไม่มีทางกล้ำกราย

Em                D             C  

พระหัตถ์พระองค์ทรงโอบอุ้มข้า 


   Em     C           G       D  

**ข้าร้องสรรเสริญแด่พระเจ้า 

Em             C        G       D  

ความช่วยเหลือมาจากพระองค์

Em         C           G        D  

เสียงร้องสรรเสริญก้องกังวาน

Em   C         G           D  

ไม่มีใครนอกเหนือพระองค์ 

                    Em  / C  / G  / D  

พระผู้ช่วยของข้า


Em        C  

2. ในหุบเขาความตาย

G                 D  

ทรงฉายแสงของพระองค์

Em       D           C  

ให้ข้าได้เห็นและก้าวออกมา

Em     C       G         D  

ข้าจะเข้าไปใน พระนิเวศพระองค์

Em   D                  C  

ข้าจะร้องถึงการสำแดง

bottom of page