top of page

NO.

602

ข้าร้องสรรเสริญแด่พระเจ้า

KEY

Fm               C#

1. ความสัตย์ซื่อพระองค์

G#            D#

ทรงนำหน้าวันและคืน

Fm       D#                 C#

ธารพระกรพระองค์ปกป้องข้า

Fm     C#    G#     D#

สิ่งเลวร้ายใดๆ ไม่มีทางกล้ำกราย

Fm                D#           C#

พระหัตถ์พระองค์ทรงโอบอุ้มข้า 


   Fm     C#         G#     D#

**ข้าร้องสรรเสริญแด่พระเจ้า 

Fm             C#      G#     D#

ความช่วยเหลือมาจากพระองค์

Fm         C#         G#      D#

เสียงร้องสรรเสริญก้องกังวาน

Fm   C#       G#         D#

ไม่มีใครนอกเหนือพระองค์ 

                    Fm  / C#/ G#/ D#

พระผู้ช่วยของข้า


Fm        C#

2. ในหุบเขาความตาย

G#               D#

ทรงฉายแสงของพระองค์

Fm       D#         C#

ให้ข้าได้เห็นและก้าวออกมา

Fm     C#     G#       D#

ข้าจะเข้าไปใน พระนิเวศพระองค์

Fm   D#                C#

ข้าจะร้องถึงการสำแดง

+1
bottom of page