top of page

NO.

337

ฉันเชื่อสิ่งนี้

KEY

G                          Bm  

1. พระบิดา องค์นิรันดร

                 A       G  

องค์พระผู้สร้างทุกสิ่ง

             A  

ทรงฤทธิ์เดชา

G                             Bm  

โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

                  A             G  

ประสูติพระคริสต์พระบุตร

                   A  

พระเยซู พระผู้ช่วย


D  

* ฉันเชื่อใน พระเจ้าพระบิดา

G  

  ฉันเชื่อใน องค์พระเยซู

Bm  

  ฉันเชื่อใน พระวิญญาณบริสุทธิ์

G  

  ทรงเป็นองค์ตรีเอกา

D  

  ฉันเชื่อใน การฟื้นคืนพระชนม์

G  

  ซึ่งเราจะเป็นเช่นนั้น

Bm                           G     A    D  

  ฉันเชื่อวางใจ ในพระนามพระเยซู


              G    Bm      A  

***ฉันเชื่อใน       พระองค์

          G        Bm       A  

ฉันเชื่อใน  การฟื้นพระชนม์

          G       Bm    A          D  

ฉันเชื่อใน พระเยซู  องค์พระเจ้า


G                               Bm  

2. องค์ผู้ปกป้อง พิทักษ์ข้า

                A        G  

ถูกตรึงจนชีพวางวาย

                 A  

อภัยทุกสิ่งเพื่อเรา

G                         Bm  

เสด็จลงไปในความมืด

            A        G  

ฟื้นคืนชีวิตขึ้นใหม่

                        A  

ประทับเบื้องสูงนิรันดร์


D  

**ฉันเชื่อในชีวิตนิจนิรันดร์

G  

  พระเยซูผู้ประสูติบริสุทธิ์

Bm  

  ฉันเชื่อในชุมชนร่วมพระกาย

G  

  คริสจักรคือน้ำพระทัย

D  

  ฉันเชื่อใน การฟื้นคืนชีวี

G   

  เมื่อพระองค์กลับมาอีกครา

Bm                           G     A    D  

  ฉันเชื่อวางใจ ในพระนามพระเยซู

bottom of page