top of page

NO.

033

ถวายทุกสิ่ง

KEY

          C  

1. เข้ามาด้วยใจที่ถ่อม

     Am  

จะยอมพระองค์ทุกอย่าง

                F             G  

หมดทั้งหัวใจและร่างกาย


            C  

2. โปรดนำให้ข้าเข้าใจ

       Am  

เพื่อเดินในน้ำพระทัย

              F                  G  

อยู่ในแผนการ ของพระองค์


C             Am                F  

**ถวายทุกสิ่ง ถวายทุกอย่าง

         G  

หมดชีวิตและหัวใจ

C          Am            F  

ไม่มีข้อแม้ ไม่มีเงื่อนไข

   G                  C  

ถวายให้กับพระองค์

(เพื่อพระองค์ ของพระองค์)

(ถวายให้กับพระองค์)


Dm               C                       F  

***ผู้เดียวที่ข้าวางใจ คือองค์พระผู้ไถ่

           G  

ข้าเป็นของพระองค์ตลอดไป (X2)

bottom of page