top of page

NO.

034

ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว

KEY

E                                              B  

1. ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว จงตบมือ

           B                               E  

ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว จงตบมือ

          A  

ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว

      E  

ในชีวิตของท่านสำแดง

           B                               E  

ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว จงตบมือ

(จงหัวเราะ พยักหน้า ร้องไชโย)

bottom of page