NO.

284

ทุกวันเวลาข้าสาธุการ

KEY

        Em         Bm

1. ทุกวันเวลาข้าสาธุการ

       C                    G

ด้วยวิญญาณและความจริง

     Am       Em           B7

ทุกสิ่งมอบถวาย  แด่พระองค์

     Em           Bm

พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ 

    C              G

ข้าก้มกราบพระบาทา

      Am            C                D7

เทิดทูนบูชาพระนามด้วยความยินดี


                  G          Bm

* ให้เราสรรเสริญ  เทิดทูน

     Em              Bm

พระองค์ร่วมกันชั่วนิจนิรันดร์

      C               D

พระคุณอนันต์  ให้เราพากัน

     C           D7

ชื่นชมในวันยินดี

               G         Bm

ให้เราสรรเสริญ  เทิดทูน

      Em            Bm

พระองค์ร่วมกันชั่วนิจนิรันดร์

    C              D7         Em

ให้เราพากันชื่นชมในวันยินดี