top of page

NO.

284

ทุกวันเวลาข้าสาธุการ

KEY

        Fm           Cm  

1. ทุกวันเวลาข้าสาธุการ

       C#                        G#

ด้วยวิญญาณและความจริง

     Bbm       Fm               C7  

ทุกสิ่งมอบถวาย  แด่พระองค์

     Fm              Cm  

พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ 

    C#                   G#

ข้าก้มกราบพระบาทา

      Bbm            C#                 D#7

เทิดทูนบูชาพระนามด้วยความยินดี


                  G#          Cm  

* ให้เราสรรเสริญ  เทิดทูน

     Fm                 Cm  

พระองค์ร่วมกันชั่วนิจนิรันดร์

       C#                D#

พระคุณอนันต์  ให้เราพากัน

     C#           D#7

ชื่นชมในวันยินดี

               G#           Cm  

ให้เราสรรเสริญ  เทิดทูน

      Fm               Cm  

พระองค์ร่วมกันชั่วนิจนิรันดร์

    C#              D#7           Fm  

ให้เราพากันชื่นชมในวันยินดี

+1
bottom of page