top of page

NO.

332

ปล่อยหัวใจ

KEY

         E                            C#m  

1. เมื่อใจหนึ่งใจต้องแบกอะไรหลายอย่าง

                A               G#m  

มองไปทุกทาง มองไปที่ใคร

       F#m         B  

ไม่มีหวัง ให้พักพิง


       E                        C#m  

2. ได้รู้ได้เห็นว่าเธอทำแล้วทุกสิ่ง

                  A            B                 E  

อยากขอให้เธอได้หยุดพัก พักลงตรงนี้


F#m                  G#m  

*ทุกๆเรื่องที่พบ ทุกๆเรื่องที่เจอ

A                         B  

     มันจะต้องมีเหตผุล


                E  

**ปล่อยหัวใจ ที่อ่อนล้า

                   C#m  

ปล่อยวางเรื่องราว ที่เคยผ่านมา

       A                   G#m  

เมื่อเธอทุ่มเทไปแล้วทุกอย่าง

     F#m                B  

แต่มันไม่มีความหมาย

              E  

ปล่อยหัวใจ ที่หวาดกลัว

             C#m  

ให้พระเยซู นำพาให้พ้นไป

A                        B                  E  

  พระองค์จะนำให้ผ่าน สิ่งที่เลวร้าย

F#m                         B                    E  

(ให้พระหัตถ์ของพระองค์ โอบอุ้มเธอไว้)

bottom of page