top of page

NO.

332

ปล่อยหัวใจ

KEY

         F                            Dm  

1. เมื่อใจหนึ่งใจต้องแบกอะไรหลายอย่าง

                Bb             Am  

มองไปทุกทาง มองไปที่ใคร

       Gm         C  

ไม่มีหวัง ให้พักพิง


       F                        Dm  

2. ได้รู้ได้เห็นว่าเธอทำแล้วทุกสิ่ง

                  Bb          C                 F  

อยากขอให้เธอได้หยุดพัก พักลงตรงนี้


Gm                  Am  

*ทุกๆเรื่องที่พบ ทุกๆเรื่องที่เจอ

Bb                       C  

     มันจะต้องมีเหตผุล


                F  

**ปล่อยหัวใจ ที่อ่อนล้า

                   Dm  

ปล่อยวางเรื่องราว ที่เคยผ่านมา

       Bb                 Am  

เมื่อเธอทุ่มเทไปแล้วทุกอย่าง

     Gm                C  

แต่มันไม่มีความหมาย

              F  

ปล่อยหัวใจ ที่หวาดกลัว

             Dm  

ให้พระเยซู นำพาให้พ้นไป

Bb                      C                  F  

  พระองค์จะนำให้ผ่าน สิ่งที่เลวร้าย

Gm                         C                    F  

(ให้พระหัตถ์ของพระองค์ โอบอุ้มเธอไว้)

+1
bottom of page