top of page

NO.

332

ปล่อยหัวใจ

KEY

         F#                          D#m  

1. เมื่อใจหนึ่งใจต้องแบกอะไรหลายอย่าง

                B               Bbm  

มองไปทุกทาง มองไปที่ใคร

       G#m         C#

ไม่มีหวัง ให้พักพิง


       F#                      D#m  

2. ได้รู้ได้เห็นว่าเธอทำแล้วทุกสิ่ง

                  B            C#               F#

อยากขอให้เธอได้หยุดพัก พักลงตรงนี้


G#m                  Bbm  

*ทุกๆเรื่องที่พบ ทุกๆเรื่องที่เจอ

B                         C#

     มันจะต้องมีเหตผุล


                F#

**ปล่อยหัวใจ ที่อ่อนล้า

                   D#m  

ปล่อยวางเรื่องราว ที่เคยผ่านมา

       B                   Bbm  

เมื่อเธอทุ่มเทไปแล้วทุกอย่าง

     G#m                C#

แต่มันไม่มีความหมาย

              F#

ปล่อยหัวใจ ที่หวาดกลัว

             D#m  

ให้พระเยซู นำพาให้พ้นไป

B                        C#                F#

  พระองค์จะนำให้ผ่าน สิ่งที่เลวร้าย

G#m                         C#                  F#

(ให้พระหัตถ์ของพระองค์ โอบอุ้มเธอไว้)

+2
bottom of page