top of page

NO.

292

พระเจ้าเที่ยงแท้

KEY

                   A          D  

1. มีของบางสิ่งที่ฉันไม่รู้

             A        E      A  

มีที่บางแห่ง ฉันไปไม่ได้


                  A                D  

2. แต่ฉันแน่ใจในท่านผู้หนึ่ง

                  A  

พระเจ้าเที่ยงแท้

                E          A  

เที่ยงแท้ในใจในชีวิตฉัน


                       D                A  

***พระเจ้าเที่ยงแท้ แน่ในใจฉัน

                   F#m                  D  

พระเจ้าเที่ยงแท้เพราะพระไถ่ฉัน

                  E  

ให้พ้นความตาย

                    A                D  

ความรักพระองค์ นั้นแสนชื่นใจ

                   A  

พระเจ้าเที่ยงแท้

                E            A  

เที่ยงแท้ในใจในชีวิตฉัน


                        A               D  

3. ท่านอาจผิดหวังในคนบางคน

                    A       E          A  

ท่านอาจชอกช้ำในความล้มเหลว


                      A                   D  

4.พระเจ้าช่วยท่านในความผิดหวัง

                     A  

บันดาลความเศร้าให้กลาย

        E                  A  

เป็นความชื่นชมยินดี

bottom of page