top of page

NO.

031

เดินกับพระเยซู

KEY

      F              Bb  C7  

1. เดินกับพระเยซู เดินอยู่ทุกวันวาน

F  

เดินทุกวิถีทาง

F               Bb    C7                    F  

เดินกับพระเยซู  เดินกับพระองค์ผู้เดียว


     F                          Bb

2. เดินในแสงสุรีย์ศรี  เดินในเงามืดวิถี

C7                          F  

เดินอยู่ทุกวันวาน    เดินทุกวิถีทาง

F                           Bb

เดินในแสงสุรีย์ศรี  เดินในเงามืดวิถี

C7                           F  

เดินร่วมกับพระองค์ผู้เดียว

bottom of page