top of page

NO.

031

เดินกับพระเยซู

KEY

      F#            B    C#7

1. เดินกับพระเยซู เดินอยู่ทุกวันวาน

F#

เดินทุกวิถีทาง

F#             B      C#7                  F#

เดินกับพระเยซู  เดินกับพระองค์ผู้เดียว


     F#                        B  

2. เดินในแสงสุรีย์ศรี  เดินในเงามืดวิถี

C#7                        F#

เดินอยู่ทุกวันวาน    เดินทุกวิถีทาง

F#                         B  

เดินในแสงสุรีย์ศรี  เดินในเงามืดวิถี

C#7                         F#

เดินร่วมกับพระองค์ผู้เดียว

+1
bottom of page