top of page

NO.

353

โปรดชำระดวงใจของข้า

KEY

           G               Bm      C       G  

1. โปรดชำระดวงใจของข้า ให้สะอาด

Em                   D                G  

และฟื้นน้ำใจขึ้นใหม่ ในดวงใจข้า (X2)


C                   D  

*ขออย่าทรงทิ้งข้า

              G                 Em  

จากพระพักตร์ของพระองค์

      C                    D                 G  

แต่ขอองค์พระวิญญาณ สถิตภายใน

     C            D             Bm              Em  

ทรงฟื้นน้ำใจข้า ด้วยพระโลหิตแห่งการไถ่

C                      D                G  

และฟื้นน้ำใจขึ้นใหม่ ในดวงใจข้า


          G             Bm     C         G  

2. ทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนา โอพระเจ้า

Em                   D             G  

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำข้า (X2)


       C               D            G            Em  

**ข้ารู้ว่าพระองค์มีพระประสงค์ในชีวิตข้า

       C               D              G  

ข้าพร้อมที่จะทำตามพระบัญชา

    C                    D            Bm         Em  

ข้าจะทูลพระองค์ตราบเท่าชีวิตของข้ามีอยู่

C                 D           G  

ด้วยความเมตตาที่มีต่อข้า

bottom of page