top of page

NO.

353

โปรดชำระดวงใจของข้า

KEY

           G#             Cm      C#     G#

1. โปรดชำระดวงใจของข้า ให้สะอาด

Fm                   D#              G#

และฟื้นน้ำใจขึ้นใหม่ ในดวงใจข้า (X2)


C#                 D#

*ขออย่าทรงทิ้งข้า

              G#               Fm  

จากพระพักตร์ของพระองค์

      C#                  D#               G#

แต่ขอองค์พระวิญญาณ สถิตภายใน

     C#          D#           Cm              Fm  

ทรงฟื้นน้ำใจข้า ด้วยพระโลหิตแห่งการไถ่

C#                    D#              G#

และฟื้นน้ำใจขึ้นใหม่ ในดวงใจข้า


          G#           Cm     C#       G#

2. ทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนา โอพระเจ้า

Fm                   D#           G#

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำข้า (X2)


       C#             D#          G#          Fm  

**ข้ารู้ว่าพระองค์มีพระประสงค์ในชีวิตข้า

       C#             D#            G#

ข้าพร้อมที่จะทำตามพระบัญชา

    C#                  D#          Cm         Fm  

ข้าจะทูลพระองค์ตราบเท่าชีวิตของข้ามีอยู่

C#               D#         G#

ด้วยความเมตตาที่มีต่อข้า

+1
bottom of page