NO.

322

โอ ข้ายกพระนามสูงสุด

KEY

G          C             D    C D

1. โอ ข้ายกพระนามสูงสุด

G       C                  D     C D

โอ ข้ารักจึงร้องเพลงสรรเสริญ

G      C          D      C D

พระเยซูทรงอยู่ภายใน

G     C                      D   C D

ข้ายินดีพระองค์ทรงช่วยให้รอด


G            C          D

**ลงจากสวรรค์สู่โลกา

     C   D   G

สำแดงหนทาง

         C           D

จากโลกา สู่กางเขน

    C   D     G

ชำระความบาป

           C        D

จากกางเขนสู่อุโมงค์

         Bm      Em

จากอุโมงค์สู่สวรรค์

         C        D   G

โอ ข้ายกพระนาม สูง สุด