top of page

NO.

358

ข้ารู้แน่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่

KEY

          Fm                     Fm  

1. ข้ารู้แน่พระคริสต์ ทรงพระชนม์อยู่

C#     Cm     Fm  

จิตข้าขอสรรเสริญ

           Fm                  Fm  

บนกางเขน พระองค์ทรงไถ่บาปข้า

C#   Cm       Fm  

จิตข้าขอสรรเสริญ


                G#

* องค์พระคริสต์ทรงฤทธิ์

          Bbm  

พิชิตความมรณา

C#    D#        C7  

จิตข้าขอสรรเสริญ

         Fm           Fm  

ข้าจึงมีเสรี พ้นบ่วงมารซาตาน

C#    Cm     Fm  

จิตข้าขอสรรเสริญ

+1
bottom of page