top of page

NO.

358

ข้ารู้แน่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่

KEY

          F#m                     F#m  

1. ข้ารู้แน่พระคริสต์ ทรงพระชนม์อยู่

D       C#m     F#m  

จิตข้าขอสรรเสริญ

           F#m                  F#m  

บนกางเขน พระองค์ทรงไถ่บาปข้า

D     C#m       F#m  

จิตข้าขอสรรเสริญ


                A  

* องค์พระคริสต์ทรงฤทธิ์

          Bm  

พิชิตความมรณา

D      E          C#7

จิตข้าขอสรรเสริญ

         F#m           F#m  

ข้าจึงมีเสรี พ้นบ่วงมารซาตาน

D      C#m     F#m  

จิตข้าขอสรรเสริญ

+2
bottom of page