top of page

NO.

358

ข้ารู้แน่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่

KEY

          Gm                     Gm  

1. ข้ารู้แน่พระคริสต์ ทรงพระชนม์อยู่

D#     Dm     Gm  

จิตข้าขอสรรเสริญ

           Gm                  Gm  

บนกางเขน พระองค์ทรงไถ่บาปข้า

D#   Dm       Gm  

จิตข้าขอสรรเสริญ


                Bb

* องค์พระคริสต์ทรงฤทธิ์

          Cm  

พิชิตความมรณา

D#    F          D7  

จิตข้าขอสรรเสริญ

         Gm           Gm  

ข้าจึงมีเสรี พ้นบ่วงมารซาตาน

D#    Dm     Gm  

จิตข้าขอสรรเสริญ

+3
bottom of page