top of page

NO.

202

องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่

KEY

    D#

1. องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่

                               Bb

องค์พระเจ้าของเราเกรียงไกร

D#                   Cm  

ชาวสวรรค์ และโลกา

D#                  Cm  

พากันร้อง สรรเสริญว่า

D#                    Bb     D#

องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่


    D#

2. เรารับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่

                                  Bb

เรารับใช้พระเจ้าเกรียงไกร

D#                   Cm  

ชาวสวรรค์ และโลกา

D#                   Cm  

พากันร้อง สรรเสริญว่า

D#              Bb      D#

เรารับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่

+1
bottom of page