NO.

202

องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่

KEY

    E  

1. องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่

                               B  

องค์พระเจ้าของเราเกรียงไกร

E                     C#m  

ชาวสวรรค์ และโลกา

E                    C#m  

พากันร้อง สรรเสริญว่า

E                      B       E  

องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่


    E  

2. เรารับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่

                                  B  

เรารับใช้พระเจ้าเกรียงไกร

E                     C#m  

ชาวสวรรค์ และโลกา

E                     C#m  

พากันร้อง สรรเสริญว่า

E                B        E  

เรารับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่

+2