top of page

NO.

202

องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่

KEY

    F  

1. องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่

                               C  

องค์พระเจ้าของเราเกรียงไกร

F                     Dm  

ชาวสวรรค์ และโลกา

F                    Dm  

พากันร้อง สรรเสริญว่า

F                      C       F  

องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่


    F  

2. เรารับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่

                                  C  

เรารับใช้พระเจ้าเกรียงไกร

F                     Dm  

ชาวสวรรค์ และโลกา

F                     Dm  

พากันร้อง สรรเสริญว่า

F                C        F  

เรารับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่

+3
bottom of page