top of page

NO.

115

โปรดเปิดตาฝ่ายวิญญาณ

KEY

     C                    G  

1. ข้าแสวงหาพระองค์

      Am            Em  

พระผู้ทรงดำรงนิรันดร์

       F  

พระองค์ไม่เคยแปรผัน

Em  

ทรงกำหนดคืนวัน

Dm                   G  

ไม่เคยลืมพระสัญญา


    C                      G  

2. จิตใจโหยหาพระองค์

        Am               Em  

ความรักที่มั่นคงล้อมข้า

       F  

พระคำที่ให้ความหวัง

  C  

เต็มไปด้วยฤทธา

Dm                   G  

ข้าเข้ามาที่พระพักตร์


                  F                              G  

** โปรดเปิดตาฝ่ายวิญญาณให้ข้าเห็น

              Em                            Am  

เปลี่ยนจิตใจ ข้าให้เป็นเหมือนพระองค์

            Dm  

เปิดบัญชรแห่งท้องฟ้า

G                             C  

เทพระพรพระองค์ ลงมาให้เต็ม

           F                                G  

โปรดให้คำ อธิษฐานและอ้อนวอน

  Em                                      Am  

เป็นกลิ่นหอม ที่บัลลังก์ของพระองค์

           Dm                    G  

โปรดทรงนำ ให้ชีวิตข้ามั่นคง

                C  

ในทางพระองค์

+1
bottom of page