NO.

115

โปรดเปิดตาฝ่ายวิญญาณ

KEY

     C#                  G#

1. ข้าแสวงหาพระองค์

      Bbm            Fm  

พระผู้ทรงดำรงนิรันดร์

       F#

พระองค์ไม่เคยแปรผัน

Fm  

ทรงกำหนดคืนวัน

D#m                   G#

ไม่เคยลืมพระสัญญา


    C#                    G#

2. จิตใจโหยหาพระองค์

        Bbm               Fm  

ความรักที่มั่นคงล้อมข้า

       F#

พระคำที่ให้ความหวัง

  C#

เต็มไปด้วยฤทธา

D#m                   G#

ข้าเข้ามาที่พระพักตร์


                  F#                            G#

** โปรดเปิดตาฝ่ายวิญญาณให้ข้าเห็น

              Fm                            Bbm  

เปลี่ยนจิตใจ ข้าให้เป็นเหมือนพระองค์

            D#m  

เปิดบัญชรแห่งท้องฟ้า

G#                           C#

เทพระพรพระองค์ ลงมาให้เต็ม

           F#                              G#

โปรดให้คำ อธิษฐานและอ้อนวอน

  Fm                                      Bbm  

เป็นกลิ่นหอม ที่บัลลังก์ของพระองค์

           D#m                    G#

โปรดทรงนำ ให้ชีวิตข้ามั่นคง

                C#

ในทางพระองค์

+2