top of page

NO.

246

ขอบคุณพระเยซู

KEY

E                      F#m     B  

1. ขอบคุณพระเยซู

                        E  

มอบความรักแก่เรา

E                   F#m     B  

ขอบคุณพระเยซู

                        E       E7  

ทรงพระคุณมากมี


                      A                        F#m  

* เราเปล่งเสียงร้องสรรเสริญพระนาม

E                    C#m    F#m               B  

ร้องสรรเสริญโมทนา พระองค์เป็นทุกสิ่ง

                        E  

เป็นพระเจ้าของเรา

+2
bottom of page