top of page

NO.

246

ขอบคุณพระเยซู

KEY

F                      Gm     C  

1. ขอบคุณพระเยซู

                        F  

มอบความรักแก่เรา

F                   Gm     C  

ขอบคุณพระเยซู

                        F       F7  

ทรงพระคุณมากมี


                      Bb                      Gm  

* เราเปล่งเสียงร้องสรรเสริญพระนาม

F                    Dm    Gm               C  

ร้องสรรเสริญโมทนา พระองค์เป็นทุกสิ่ง

                        F  

เป็นพระเจ้าของเรา

+3
bottom of page