NO.

016

ความสุขอยู่ในใจฉัน

KEY

             E  

1: ความสุขอยู่ในใจฉัน

        B  

ความสุขอยู่ในใจเธอ

       E                  B                  E  

ความสุข  อยู่ในใจฉัน  และในใจเธอ


             A               E  

*ลาลาลาลา  ลาลาลาลา

             B                E  

ลาลาลาลา  ลาลาลาลา  ลาลา

             A               E  

*ลาลาลาลา  ลาลาลาลา

           B                B         E  

ลาลาลาลา  ลาลาลาลา  ลาลา


         E  

2: พระคริสต์อยู่ในใจฉัน

       B  

พระคริสต์อยู่ในใจเธอ

     E                  B                  E  

พระคริสต์ อยู่ในใจฉัน และในใจเธอ

+2