top of page

NO.

544

ฉายา

KEY

     E                     C#m  

1. แล้วพระเจ้าตรัสว่า

          F#m                     B  

ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเรา

E                   C#m  

ตามอย่างของเรา

     F#m                             B  

ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล

E                 C#m    F#m           B  

ฝูงนกในท้องฟ้าและฝูงสัตว์ใช้งาน

           E                         C#m  

ให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมด

                F#m               B  

และสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิด

            E  

บนแผ่นดินทั้งหมด


            A             B  

***พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์

       G#m          C#m  

ขึ้นตามพระฉายาพระองค์

F#m             B              E  

ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น…

+2
bottom of page